Czasowy zakaz noszenia broni, 20 – 22 lutego 2023.

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 lutego 2023 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 22 lutego 2023 r.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2023 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).