Pozwolenie na broń

Warunki uzyskania pozwoleń reguluje Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955). Zgodnie z powyższym dokumentem o broń może starać się każdy kto:

 • ma ukończone 21 lat ( w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane sobie mającej ukończone 18 lat)
 • posiada miejsce pobytu na terenie Polski
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym
 • nie jest uzależniony od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych
 • nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu
 • nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawia ważną przyczynę posiadania broni.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek kierowany do Komendanta Komendy Wojewódzkiej (właściwa miejscu zamieszkania)
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczne i psychiczne zdolności do posiadania broni
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające możliwość posiadania broni
 • dwie fotografie o wymiarach 3x4cm
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń lub wydanie decyzji administracyjnej (opłata powinna być dokonana na numer konta Urzędu Miasta)

W przypadku broni do celów łowieckich, należy przedstawić dodatkowo:

 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego
 • zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania

W przypadku broni do celów szkoleniowych, należy przedstawić dodatkowo:

 • udokumentowane posiadanie uprawnień (określonych w odrębnych przepisach) do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim
 • udokumentowana zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich

W przypadku broni przeznaczonej do celów pamiątkowych, należy przedstawić dodatkowo:

 • udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

W przypadku broni przeznaczonej do celów kolekcjonerskich, należy przedstawić dodatkowo:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

W przypadku broni przeznaczonej do celów rekonstrukcji historycznych, należy przedstawić dodatkowo:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych
 • zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej

W przypadku broni przeznaczonej do celów ochrony osobistej, należy przedstawić dodatkowo:

 • udokumentowane stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia

W przypadku broni przeznaczonej do celów sportowych, należy przedstawić dodatkowo:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniach o charakterze strzeleckim
 • posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b
 • posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego

Opłaty

Całkowity koszt uzyskania pozwolenia na broń wynosi ok. 2100 zł – 2300 zł

Ważne!

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od jej otrzymania, na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia broni zgodnie z pozwoleniem. W przypadku, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem strony zastosowanie znajduje art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.) – decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania. 

Jak zarejestrować broń?

Rejestracja broni powinna nastąpić w ciągu 5 dni od daty jej nabycia. Dokumenty wymagane do rejestracji:

 • dowód osobisty lub legitymację posiadacza broni
 • dowód nabycia broni (faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, itp.)
 • w przypadku rejestracji broni palnej pozbawionej cech użytkowych – dodatkowo potwierdzenie pozbawienia broni palnej cech użytkowych /art. 13 Ustawy o broni i amunicji/.

Przed dokonaniem rejestracji należy sprawdzić zgodność danych znajdujących się na broni (marka, numer, kaliber) z danymi zawartymi w dowodzie zakupu.

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku: 

 •  gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów
 • posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm
 • używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu
 •  posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni
 • używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;
 • posiadania broni pneumatycznej
 • dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej
 •  posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego
 • dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych
 • posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającym 10 mA
 • posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych

Obowiązki osób posiadających pozwolenie na broń

Osoby posiadające pozwolenie na broń palną bojową lub broń gazową w celach ochrony osobistej są obowiązane raz na pięć lat przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż mogą one dysponować bronią.Posiadacz pozwolenia na broń jest zobligowany do:

 • rejestracji broni – w ciągu 5 dni od daty jej nabycia
 • wyrejestrowania zbytej broni – niezwłocznie pisemnie powiadamiając organ Policji
 • w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu – do zawiadomienia organu Policji właściwego ze względu na nowe miejsce stałego pobytu, w ciągu 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu
 • w przypadku utraty broni – niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomienia Policji lub Żandarmerii Wojskowej

Zgodnie z art. 51 ust. 2 Ustawy o broni i amunicji, osoby niedopełniające obowiązków w ww. terminach podlegają karze aresztu albo grzywny.

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialności karnej z art. 263 kk podlegają osoby popełniające niżej wymienione przestępstwa związane z bronią:

 • posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej lub amunicji (art. 263 § 2 kk)
 • nieumyślna utrata broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w dyspozycji osoby ją posiadającej (art. 263 § 4 kk)
 •  udostępnianie lub przekazywanie broni palnej lub amunicji osobie nieuprawnionej (art. 263 § 3 kk)
 •  wyrabianie i handel bronią palną lub amunicją bez wymaganego zezwolenia (art. 263 § 1 kk)